โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน
หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง ลำปาง

   tukkatafay@yahoo.com

   0 5434 2547

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวบาล - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ผลงานทางวิชาการ: 

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • การผลิตโคนม
   
  • โภชนศาสตร์สัตว์
   
  • ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์
   
  • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 
   
  • การผลิตอาหารสัตว์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา