โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2566


กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2566
โดยกำหนดการประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เวลา 09:00 - 13:00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams
ซึ่งกำหนดการและสถานที่ในการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ครั้งที่
      กำหนดการประชุม      
       กำหนดส่งวาระ      
หมายเหตุ
1/2566
11 มกราคม 2566
5 มกราคม 2566
-
2/2566
8 กุมภาพันธ์ 2566
2 กุมภาพันธ์ 2566
-
3/2566
8 มีนาคม 2566
2 มีนาคม 2566
-
4/2566
12 เมษายน 2566
6 เมษายน 2566
-
5/2566
10 พฤษภาคม 2566
4 พฤษภาคม 2566
-
6/2566
14 มิถุนายน 2566
8 มิถุนายน 2566
-
7/2566
12 กรกฏาคม 2566
6 กรกฏาคม 2566
-
8/2566
9 สิงหาคม 2566
3 สิงหาคม 2566
-
9/2566
13 กันยายน 2566
7 กันยายน 2566
-
10/2566
11 ตุลาคม 2566
5 ตุลาคม 2566
-
11/2566
8 พฤศจิกายน 2566
2 พฤศจิกายน 2566
-
12/2566
13 ธันวาคม 2566
7 ธันวาคม 2566
-
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา