โลโก้เว็บไซต์ ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์


 

 
 
 
 
ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกสัตวศาสตร์  วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - สัตวศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - สัตวศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
   
  • ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์
   
  • การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 
   
  • การผลิตสัตว์ปีก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา