โลโก้เว็บไซต์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา  

 
 
 
 
 
ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร
 

   pornwipa9@rmutl.ac.th

   0 5434 2547

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy  - ชีววิทยา - University of wisconsin madison

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

  • สรีรวิทยาของพืช
  • ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา