โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการประจำคณะฯ (หลัก) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะกรรมการประจำคณะฯ (หลัก)


 

 

 

ยงานการประเมินตนเองคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2559

 

 

 

ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำคณะ

 

  • การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา