โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
... ... ... ...

 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
......................... ..... ..... .....
 

 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
....................................... ................. .................. ...............

 

หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง
....................................... ................. .................. ...............

 

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
......................... ..... ..... .....

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา