โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล


 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล
หัวหน้าสาขา พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - พืชสวน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ผลงานทางวิชาการ: 

   

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • เกษตรทั่วไป
   
  • ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์
   
  • มาตรฐานการผลิตทางพืช
   
  • สัมมนาพืชศาสตร์
   
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
   
  • การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา